facebook

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO AGROSKANER.PL 


Definicje:

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:
Spółka – Agroskaner sp. z o.o. z siedzibą w Otwocku, 05-400 Otwock, ul. Kościelna 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta stołecznego Warszawy w Warszawie – XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000377457, posiadająca NIP: 5242727636, REGON: 142806990, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł; Serwis / Portal - prowadzony przez Spółkę w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim, internetowy serwis ogłoszeniowy pod nazwą agroskaner.pl, w ramach którego użytkownicy Internetu mogą zamieszczać i przeglądać Ogłoszenia, dostępny w domenie internetowej agroskaner.pl, a także w ramach innych serwisów internetowych prowadzonych przez partnerów Spółki, o których mowa na stronach Serwisu;
Użytkownik — osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która w trybie przewidzianym w Regulaminie zawarła ze Spółką umowę w przedmiocie emisji Ogłoszenia lub świadczenia Usługi, jak również podmiot zawierający Transakcję z innym Użytkownikiem w ramach korzystania z Serwisu, posiadający ważne Konto w Serwisie;
Konto – indywidualne konto Użytkownika nadane mu po prawidłowej Rejestracji do Serwisu, umożliwiające pełne korzystanie z Serwisu;
Rejestracja – szczegółowo opisany w Regulaminie proces zakładania Konta nadający status Użytkownika;
Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży Produktu (oferta sprzedaży w rozumieniu art. 66 § 1 k.c. lub aukcja w rozumieniu art. 70 (1) § 1 k.c.) zamieszczone w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
Transakcja – zawarta pomiędzy Użytkownikami w ramach korzystania z Serwisu umowa sprzedaży dotycząca danego Produktu;
Produkt/Towar – przedmiot lub usługa dotycząca produkcji roślinnej lub zwierzęcej, przemysłu spożywczego, maszyn i akcesoriów rolniczych, produkcji rolnej oraz weterynarii, która może jednocześnie stanowić przedmiot obrotu w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego;
Usługi – świadczone przez Spółkę na rzecz Użytkowników usługi objęte przedmiotem działania Serwisu szczegółowo opisane w Regulaminie;
Regulamin — niniejszy Regulamin.
Cennik — zestawienie ustalanych przez Spółkę opłat za Usługi świadczone w ramach Serwisu.
dotPay – elektroniczny system płatności za Usługi i Produkty, z którego Użytkownicy mogą korzystać w ramach Serwisu
Abonament pre-paid -  sprzedaż przedpłacona tzn. sprzedaż usług Spółki na zasadach przedpłaconych pakietów abonamentowych.


1. Postanowienia wstępne.

1.1 Spółka w ramach funkcjonowania Serwisu umożliwia Użytkownikom zawieranie Transakcji z innymi Użytkownikami Serwisu.
1.2 Regulamin określa zasady:
a) świadczenia przez Spółkę na rzecz Użytkowników odpłatnych Usług, polegających na umożliwieniu zamieszczania przez nich Ogłoszeń w Serwisie;
b) sposobu korzystania przez Użytkowników z zasobów Serwisu;
c) innych usług świadczonych przez Spółkę na rzecz Użytkowników w ramach Serwisu;
d) zasad oraz trybu zawierania Transakcji dokonywanych pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu.
1.3. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Uzyskanie pełnej funkcjonalności Serwisu warunkuje uprzednia Rejestracja i uzyskanie statusu Użytkownika.


2. Ogólne warunki korzystania z Serwisu.

2.1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest prawidłowa Rejestracja Użytkownika w Serwisie.
2.2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych zamieszczanych w Serwisie.
2.3. Z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia Użytkownik wyraża zgodę na przekazanie Spółce swoich danych zamieszczonych w portalu w zakładce „ Moje Dane”.
2.4. Użytkownik otrzymuje indywidualne Konto wraz z panelem „Moje Konto” w Serwisie oraz samodzielnie ustala swoje hasło Konta. Konto wraz z hasłem Użytkownika jest imienne i niezbywalne.
2.5. Użytkownik nie powinien udostępniać hasła do swojego Konta osobom trzecim. Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu ujawnienia hasła osobom niepożądanym.
2.6. Spółka nie jest stroną w Transakcjach pomiędzy Użytkownikami, nie bierze również odpowiedzialności prawnej za przebieg i realizację Transakcji.
2.7. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Cenniku. Zmiany w cenniku obowiązywać będą Ogłoszenia dodane po zmianie Cennika.
2.8. Korzystanie z Abonamentów pre-paid możliwe jest po uprzednim uregulowaniu przez Użytkownika wszystkich zaległych zobowiązań wobec Spółki naliczonych automatycznie za dodawanie Ogłoszeń.
2.9. Spółka zastrzega sobie możliwość całkowitego zablokowania Konta Użytkownika. Każdy użytkownik ma z góry ustalony limit na koncie kredytowym w wysokosci 200 zł brutto, po przekroczeniu tego limitu zostaje automatycznie zablokowana możliwość wystawiania ogłoszeń. Aby odblokować tą mozliwość użytkownik musi uregulować należności wobec Agroskaner sp. z o.o. w ciagu 7 dni. Zaległe należności są przekazywane  do działu windykacji. Użytkownik, który na koncie kredytowym ma zaległość wobec Agroskaner sp. z o.o. nie przekraczajacą 200zł brutto musi ją uregulować w ciagu 14 dni. Zaległości na koncie kredytowym można spłacić korzystając z zamieszczonego w tej zakładce przycisku doładuj konto.3. Zawarcie i rozwiązanie umowy ze Spółką.

3.1. Zawarcie umowy w przedmiocie emisji Ogłoszenia, wymaga wykonania czynności wskazanych w pkt. 4.9 a) Regulaminu oraz następuje z chwilą zarejestrowania Ogłoszenia w Serwisie.
3.2. Użytkownik może w każdej chwili, korzystając z panelu „ Moje Konto”, o którym mowa w pkt. 4.9 Regulaminu, usunąć Ogłoszenie, co jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy. Nie uprawnia to jednak Użytkownika do zwrotu kosztów poniesionych za wystawienie Ogłoszenia.
3.3. Zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką upoważnia Spółkę do wystawienia na rzecz Użytkownika faktury VAT w wysokości stanowiącej równowartość Usług zakupionych przez Użytkownika w Serwisie.
3.4. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie elektronicznej na podany przy Rejestracji adres e-mail.
3.5. Na pisemne żądanie Użytkownika skierowane do Spółki, Użytkownik może otrzymywać fakturę VAT w formie papierowej.


4. Zamieszczenie i edycja Ogłoszenia.

4.1. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść;
4.2. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, samo zaś zamieszczenie Ogłoszenia winno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar kupna, sprzedaży Produktu za wskazaną w Ogłoszeniu cenę.
4.3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść ogłoszenia zamieszczonego w Serwisie;
4.4. W przypadku, w którym treść Ogłoszenia jest sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, Spółka ma prawo usunąć Ogłoszenie z Serwisu w dowolnym momencie jego emisji.
4.5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć sprzedaży tylko jednego Produktu w dowolnej ilości co skutkuje możliwością zawarcia więcej niż jednej Transakcji.
4.6. Czas emisji Ogłoszenia w Serwisie wynosi odpowiednio 7,10,14,20 dni. Czas emisji Użytkownik wybiera samodzielnie w trakcie tworzenia Ogłoszenia. Opłaty za określony czas emisji Ogłoszenia są uwzględnione w cenniku.
4.7. Ogłoszenie może zawierać ofertę kupna lub sprzedaży Produktu ze wskazaną ceną brutto.
4.8. Użytkownik jest odpowiedzialny za publikowane w Ogłoszeniu treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym, a ich publikacja nie narusza praw i interesów Spółki, Regulaminu oraz praw osób trzecich;
4.9. Zamieszczenie Ogłoszenia w Serwisie wymaga:
a) wypełnienia formularza dostępnego w panelu „ Moje Konto” w tym umieszczenia treści Ogłoszenia (tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe), podania swojego adresu e-mail, zaakceptowania Regulaminu.
4.10. Po wykonaniu przez Użytkownika wszystkich czynności wymienionych w pkt. 4.9 a) Spółka przesyła na adres wskazany w formularzu wiadomość, w której potwierdza przyjęcie Ogłoszenia do emisji. Ogłoszenie jest emitowane automatycznie maksymalnie w ciągu godziny uwzględniając wybrany termin emisji na formularzu dodawania danego Ogłoszenia.
4.11. Za pomocą formularza, o którym mowa w pkt. 4.9, zamawiający może także dołączyć do Ogłoszenia od 1 do 5 zdjęć Produktu a także wybrać dodatkowe usługi promocji Ogłoszenia, o których mowa w pkt. 5 Regulaminu
4.12.Użytkownik korzystając z opcji zawartych w panelu „ Moje Konto” ma możliwość edycji wystawionego Ogłoszenia. Edycja jest możliwa do czasu podjęcia akcji ze strony Użytkownika tzn. Ogłoszenie zostaje zaznaczone jako obserwowane, lub rozpoczęto Transakcję – dokonano zakupu lub rozpoczęto licytację Produktu.
4.13. Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów (tzw. layout), znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne na stronach internetowych Serwisu stanowią przedmiot praw wyłącznych Spółki lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.
4.14. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu materiałów wymaga każdorazowo zgody Spółki i nie może naruszać postanowień regulaminu Serwisu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Spółki oraz Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki bez uprzedniej zgody Spółki.


5. Promocja Ogłoszenia.

5. 1. Ogłoszenie może być promowane przy wykorzystaniu następujących płatnych usług dodatkowych:
a) pogrubienie
b) podświetlenie innym kolorem na liście wyników wyszukiwarki Serwisu - pozycja Ogłoszenia prezentowana jest na żółtym tle;
c) umieszczenie na początku listy wyszukiwania - Ogłoszenie zawsze pojawia się na początku listy jako jedno z pierwszych;
d) promowanie na stronie głównej Serwisu - Ogłoszenie pojawia na pierwszej stronie Serwisu, w miejscu przeznaczonym dla ofert promowanych.


6. Obsługa płatności w ramach Transakcji.

„Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay”.
6.1. Kupujący, po wygraniu licytacji lub skorzystaniu z opcji Kupuję ma możliwość (o ile Sprzedający udostępnił płatności on-line) zapłaty za zakupiony towar drogą elektroniczną. W tym celu, po wyborze sposobu płatności i transportu, udostępniony jest przycisk „Płacę”. Skorzystanie z tej możliwości powoduje przeniesienie Kupującego wraz z przekazaniem danych o Kupującym oraz o płatności do systemu Dotpay. Cała operacja dokonania płatności odbywa się w systemie transakcyjnym Dotpay i jeśli operacja przebiegnie prawidłowo, Kupujący, po dokonaniu płatności i kliknięciu w specjalnie przygotowany przycisk, zostanie przekierowany z powrotem do Serwisu. Informacja o statusie płatności przekazywana jest niezależnie i nie musi być od razu odnotowania na koncie Sprzedającego.
6.2. Niezależnie od powyższej możliwości Użytkownik może uregulować należność wynikającą z zawartej Transakcji na zasadach przedstawionych w Ogłoszeniu (płatność gotówką, przedpłata na konto, przesyłka za pobraniem lub inne).


7. Obsługa płatności za Usługi.

7.1. Korzystanie z Usług, wymienionych w Cenniku, związanych z wystawieniem Ogłoszenia, powoduje obciążenie konta kredytowego Użytkownika. Zasilenie konta kredytowego może odbyć się na dwa sposoby:
a) doładowanie abonamentem pre-paid - w przypadku salda dodatniego lub zerowego,
b) spłaty debetu - w przypadku salda ujemnego.
7.2. Spółka zastrzega sobie możliwość całkowitego zablokowania Konta Użytkownika, kiedy zadłużenie Użytkownika wobec Spółki wyniesie co najmniej 200 zł brutto i pomimo wezwania Użytkownika do uregulowania należności i bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego w tym wezwaniu, Użytkownik nie spłaci należności.


8. Zasady odpowiedzialności.

8.1.a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zachowania i działania Użytkowników w ramach Serwisu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu..
b) Spółka w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, stan techniczny bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług sprzedawanych w ramach  Transakcji, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, zdolność sprzedających oraz kupujących do ich sprzedaży oraz wypłacalność Użytkowników składających oferty kupna.
c) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie przez Użytkowników umowy.
8. 2. Użytkownik oświadcza, że zamieszczane w Ogłoszeniu treści są zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz nie naruszają praw osób trzecich.
8. 3. Spółka ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
a) powszechnie uznane za obraźliwe,
b) noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
c) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
d) szkodzące Spółce lub innym podmiotom,
e) wprowadzające w błąd.
8. 4. Spółka nie odpowiada za:
a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia,
b) realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia,
c) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Spółki niezależnych,


9. Opłaty.

9. 1. Usługi świadczone w ramach Serwisu są odpłatne.
9. 2. Wysokość opłat określa Cennik usług publikowany na stronie Serwisu


10. Zasady zawierania Transakcji pomiędzy użytkownikami serwisu.

10.1.Do zawarcia poszczególnej umowy sprzedaży w ramach Serwisu może dojść w następujący sposób:
a) w drodze akceptacji oferty zawartej w danym Ogłoszeniu, poprzez potwierdzenie zakupu Produktu z zastosowaniem opcji „Kupuję”;
b) w drodze wygranej licytacji tj. przelicytowaniu pozostałych uczestników licytacji i złożeniu najkorzystniejszej oferty zakupu do chwili zamknięcia danej licytacji pod warunkiem osiągnięcia ceny minimalnej, jeśli została ustalona
c) potwierdzenie udziału w licytacji Użytkownik składa z zastosowaniem opcji „Licytuję” i podania swojej oferty zakupu danego Produktu.
10.2 Zawarcie umowy sprzedaży produktu wywołuje pomiędzy stronami wszelkie skutki prawne przewidziane przepisami Kodeksu Cywilnego oraz pozostałych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
10.3 Szczegółowe warunki umowy określają odpowiednio treść oferty lub aukcji zawarte przez Użytkownika w treści danego ogłoszenia (w tym warunki cenowe, dostawy, gwarancyjne).
10.4 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za nie wykonanie lub nie należyte wykonanie zobowiązania przez którąkolwiek ze stron danej umowy sprzedaży.
10.5 W trakcie trwania licytacji opcja „Kupuję” jest niedostępna.


11. Polityka prywatności.

11.1. Użytkownik, w związku z zamieszczeniem Ogłoszenia w Serwisie może podać w treści Ogłoszenia swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych przez Użytkownika w treści Ogłoszenia jest dobrowolne i nie jest wymogiem zamieszczenia Ogłoszenia. Spółka może uzależnić dalsze świadczenie usługi od przesłania przez Użytkownika na adres siedziby Spółki dokumentów, które uwiarygodniają dane umieszczone przez Użytkownika w Ogłoszeniu.
11.2. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Spółkę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia przez Spółkę Usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem Serwisu. Przetwarzanie zbieranych danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.3. Spółka zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie poprzez zalogowanie się przez danego Użytkownika na jego Konto utworzone w ramach Serwisu.
11.4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym Użytkownikowi przez Spółkę, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Spółki czynności dotyczących realizowanych na rzecz Użytkownika Usług lub usług dodatkowych, poza serwisowych, w tym w szczególności podmiotom pośredniczącym w procesie płatności w ramach funkcjonowania Serwisu.
11.5. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności on-line są przekazywane do dotPay. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez dotPay oraz następuje na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także:
a) w celu obsługi (zrealizowania) przez dotPay płatności za świadczone usługi,
b) niezwłocznie po wyborze przez Użytkownika w Serwisie sposobu dokonania płatności w formie płatności on-line.
11.6. Poufne informacje dotyczące Użytkowników oraz dane osobowe Użytkowników są chronione przez Spółkę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.


12. Postępowanie reklamacyjne.

12.1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamacje niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Spółkę Usługi, w terminie 7 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
12.2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@agroskaner.pl.
12.3. Reklamacja powinna zawierać dane Użytkownika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres e-mail i numer telefonu), numer Ogłoszenia, którego dotyczy reklamacja (jeśli numer został nadany), bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, a także okoliczności uzasadniające reklamację.
12.4. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni licząc od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalających na rozstrzygnięcie reklamacji.
12.5. Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, Spółka zwróci się do Użytkownika o wskazanie dodatkowych informacji w zakreślonym terminie.
12.6. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie, o którym mowa powyżej, z wyłączeniem przyczyn zależnych od Użytkownika (nie przesłanie informacji niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji), Spółka zawiadomi o tym Użytkownika wskazując przewidywany termin wyjaśnienia sprawy, który nie może być dłuższy niż 4 tygodnie od dnia zgłoszenia danej reklamacji.
12.7. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą korespondencji elektronicznej na adres wskazany w reklamacji lub adres Użytkownika podany w pisemnym zgłoszeniu reklamacji.
12.8 Reklamacje nie pozwalające zidentyfikować Ogłoszenia i Użytkownika nie będą rozpatrywane.


13. Postanowienia końcowe.

13.1. Regulamin dostępny jest w Serwisie. Na żądanie Użytkownika Regulamin przesyłany jest drogą mailową.
13.2.Spółka może zmieniać regulamin w każdym czasie.
13.3. O każdorazowej zmianie Regulaminu Spółka poinformuje poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez jej przesłanie Użytkownikom na adres mailowy przypisany do danego Konta. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Spółkę, nie krótszym jednak, niż 14 dni od przesłania ich Użytkownikom. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmian będą wykonane na warunkach dotychczasowych, dalsze zaś aktywacje możliwe są na nowych warunkach.
13.4. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik wyraża automatycznie zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie przy rejestracji Konta adres e-mail materiałów promocyjnych dotyczących Serwisu zarówno od Spółki, jak również od podmiotów ze Spółką współpracujących.

 
 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
"Dotacje na innowacje - inwestujemy w waszą przyszłość"